Paziņojums AS “Rīgas starptautiskā autoosta” akcionāriem

Rīgā, 2015.gada 20.novembrī

Paziņojam, ka 2015.gada 24.novembrī plkst.18.00, Radisson Blu Hotel Latvija zalē Omega 1, Elizabetes ielā 55, Rīgā, ir plānota RAIL BALTICA paredzētās darbības ietekmes uz vidi  sabiedriskā apspriešana.

Ar projektu var iepazīties šeit:

http://railbaltica.info/informacija/ietekmes-uz-vidi-novertejums/.

Jāatzīmē, ka projektējamā dzelzceļa trase tieši skar AS “Rīgas starptautiskā autoosta” īpašumu. Plānots atsavināt daļu no uzņēmuma īpašuma platībā 0,13 ha. Orientējošs trases izbūves sākums – 2018.gads. Šobrīd uzņēmums AECOM izstrādā Centrālās dzelzceļa stacijas projektu, paredzot autobusu apkalpošanu pilnīgi vai daļēji organizēt zem dzelzceļa stacijas starp Elizabetes un Dzirnavu ielu. AS “Rīgas starptautiskā autoosta” piederošā teritorijā projekta izstrādātāji piedāvā veidot parku.

Ievērojot to, ka minētās izstrādes būtiski skar AS “Rīgas starptautiskā autoosta” akcionāru intereses, aicinām akcionārus piedalīties apspriedē.

 

Ar cieņu,
AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valde

Paziņojums par 16.04.2015. kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Akcionāru sapulce nolēma:


1. Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2014.gadu.

2. Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2014. gadu.

3. Apstiprināt zvērinātā revidenta ziņojumu.

4. Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2014. gada pārskatu.

5. 2014.gada AS “Rīgas starptautiskā autoosta” peļņu EUR 163 054 sadalīt sekojoši:

• EUR 42 685,40 izmaksāt dividendēs, kas ir EUR 0,01 uz vienu akciju;

• EUR 120 368,60 novirzīt autoostas iebraukšanas platformas plātnes rekonstrukcijai.

6. Par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” zvērināto revidentu 2015.gadam apstiprināt SIA “Pagrabnieces auditoru birojs”.

7. Noteikt atlīdzību Padomes locekļiem.

8. Pieņemt zināšanai informāciju par AS „Rīgas starptautiskā autoosta” attīstības stratēģijas 2010. – 2015.gadam izpildi. Apstiprināt Valdes sagatavoto AS “Rīgas starptautiskā autoosta” budžetu un darbības plānu 2015.gadam.

Noteikt, ka dividenžu aprēķina datums ir 2015.gada 16.aprīlis un izmaksu datums ir sākot no 2015.gada 5.maija.

Iesniegums par dividendēm ir pieejams ŠEIT

AS „Rīgas starptautiskā autoosta” valde

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard