Paziņojums par 16.04.2015. kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Akcionāru sapulce nolēma:


1. Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2014.gadu.

2. Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2014. gadu.

3. Apstiprināt zvērinātā revidenta ziņojumu.

4. Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2014. gada pārskatu.

5. 2014.gada AS “Rīgas starptautiskā autoosta” peļņu EUR 163 054 sadalīt sekojoši:

• EUR 42 685,40 izmaksāt dividendēs, kas ir EUR 0,01 uz vienu akciju;

• EUR 120 368,60 novirzīt autoostas iebraukšanas platformas plātnes rekonstrukcijai.

6. Par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” zvērināto revidentu 2015.gadam apstiprināt SIA “Pagrabnieces auditoru birojs”.

7. Noteikt atlīdzību Padomes locekļiem.

8. Pieņemt zināšanai informāciju par AS „Rīgas starptautiskā autoosta” attīstības stratēģijas 2010. – 2015.gadam izpildi. Apstiprināt Valdes sagatavoto AS “Rīgas starptautiskā autoosta” budžetu un darbības plānu 2015.gadam.

Noteikt, ka dividenžu aprēķina datums ir 2015.gada 16.aprīlis un izmaksu datums ir sākot no 2015.gada 5.maija.

Iesniegums par dividendēm ir pieejams ŠEIT

AS „Rīgas starptautiskā autoosta” valde

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard