Informācija par 10.04.2014. kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem

2013.gada pārskata apstiprināšana

Sapulce nolēma:                     

Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2013. gada pārskatu.

2013.gada peļņas sadale

Sapulce nolēma:

2013.gada AS “Rīgas starptautiskā autoosta” peļņu Ls 163 932 (EUR 233 254,22) sadalīt sekojoši:

– Ls 60 000 (EUR 85 372,31) izmaksāt dividendēs, kas ir Ls 0,20 (EUR 0,284574) uz vienu akciju;

– Ls 103 932 (EUR 147 881,91) novirzīt rezervēs, AS „Rīgas starptautiskā autoosta” attīstībai.

Noteikt, ka dividenžu aprēķina datums ir 2014.gada 10.aprīlis un izmaksu datums – sākot no 2014.gada 12.maija.

Akciju nominālvērtības denominācija uz euro un ar to saistītie statūtu grozījumi.

Sapulce nolēma:

  1. Veikt Sabiedrības 300 000 (trīs simti tūkstoši) akciju ar katras kapitāla daļas nominālvērtību LVL 1,- (viens lats) denomināciju no latiem uz euro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 4 268 540 (četri miljoni divi simti sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti četrdesmit) akcijās ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0,10 (desmit centi).
  2. Izdarīt grozījumus statūtos – izteikt statūtu 3.1.punktu šādā redakcijā:

 „3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 426 854,- (četri simti divdesmit seši tūkstoši astoņi simti piecdesmit četri euro). Sabiedrības kapitāls sastāv no 4 268 540 (četri miljoni divi simti sešdesmit astoņi tūkstoši pieci simti četrdesmit) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 0,10 (desmit centi).”

  1. Sabiedrības akciju denominācijas no latiem uz euro rezultātā radušos pozitīvo starpību EUR 7,54 (septiņi euro un 54 centi) apmērā ieskaitīt Sabiedrības rezervēs.
  2. Aktualizēt statūtos norādītos darbības virzienus atbilstoši Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE aktuālajai redakcijai.
Ar cieņu,

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valde

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard