• Autoosta_50

 • Slide_5

 • Slide_4

 • Slide_7

 • Slide_3

 • Slide_6

 • Slide_1

Informācija

Par AS ”Rīgas starptautiskā autoosta”

2017.gada 20.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Informējam, ka AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” 2017.gada 20.aprīļa kārtējā akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:

 1. Apstiprināt 2016.gada pārskatu.
 2. gada peļņu EUR 414 365 sadalīt sekojoši:
 • EUR 256 112, 40 izmaksāt dividendēs, kas ir EUR 0,06 uz vienu akciju;
 • EUR 158 252, 60 atstāt nesadalītu.
 • Noteikt, ka dividenžu aprēķina datums ir 2017.gada 2.maijs un izmaksu datums ir sākot no 2017.gada 8.maija.
 1. Par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” zvērināto revidentu 2017.gadam apstiprināt SIA “Pagrabnieces auditoru birojs”; Apstiprināt pārskata gada revīziju izmaksu summu EUR 4840,00 ieskaitot PVN.
 2. Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2017.gada budžetu.

AS ”Rīgas starptautiskā autoosta”valde

Iesniegums par dividendēm pieejams šeit

 • lv